Oko Pankki Oyj, VTB Bank (Deutschland) AG and Sampo Bank Plc v. The Republic of Estonia, Award

19 Nov 2007
Oko Pankki Oyj, VTB Bank (Deutschland) AG and Sampo Bank Plc v. The Republic of Estonia, ICSID Case No. ARB/04/6 (formerly OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj and others v. Republic of Estonia)